- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศไต้หวัน

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในโครงการ 2020 NPTU Training The Trainer Program โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นด้านการศึกษาของไต้หวันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือของ NPTU ในประเทศไทย