- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 24 สิงหาคม 2562 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal Universiry (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ YXNU สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และโครงการดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง