- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน เดินทางมาถึงราชภัฏโคราช เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 36 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักศึกษาชาวจีนเรียนรู้วิธีการสืบค้นและการใช้งานห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานต่างๆ จากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบการใช้งาน และปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง บุคลากรจากหอพักหญิงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพักอาศัย กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรปฏิบัติอีกด้วย หลังจากนั้นจึงนำนักศึกษาชาวจีนไปซื้อเครื่องแบบนักศึกษาและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ