- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU) ประจำปีการศึกษา 2562

       วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ นางสาวไอกะ ชิโอะซะวะ (Miss Aika Shiozawa)  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติต้อนรับ จากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้รับฟังการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของการพำนักอาศัยในประเทศไทย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งการลงทะเบียนเรียน และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       หลังจากนั้นนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มีความคุ้นเคยและเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยในเบื้องต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง