- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจับมือมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ มุุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

     วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste) สหราชอาณาจักร จำนวน 14 คน ตามโครงการ BGU Student Mobility ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 เมษายน 2562  และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาจาก BGU ได้เดินทางถึงราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาและอาจารย์จาก BGU เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ก่อนเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา

     หลังจากนั้นนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาได้เริ่มกิจกรรมสอนภาษาไทยสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศไทยเบื้องต้น รวมทั้งยังได้นำอาจารย์และนักศึกษาจาก BGU ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ”  ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาล่ามแปลภาษาจะเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ