- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

<<รายชื่อนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น>>

<<รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู>>

**นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารสำคัญมาที่ wanwisa.sr@nrru.ac.th  ดังนี้**

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ  ส่ง e-mail มาภายในวันที่ 10 เม.ย. 62
(เซ็นต์สำเนาถูกต้อง อย่าให้ทับรายละเอียดและรูปบนบัตร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่ายตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 

**สำหรับนักศึกษาที่บัตรนักศึกษาหมดอายุ ให้ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่าย จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9 ชั้น 1) ** ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามาภายในวันที่ 20 เม.ย. 62 นี้เท่านั้น และให้นำตัวจริงมาในวันสอบ (3 พ.ค. 62)

(หากไม่สะดวกเข้ามาขอรับหนังสือรับรองเอง สามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับแทนเพิ่มเติมได้ที่: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-009-009,0-4435-5321-2 ต่อ 9131, 9133, 9137 โทรสาร(FAX) 0-4424-4739)

     นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมศุภลักษณ์ และ ห้องสถาบันภาษา  กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง