- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

        ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International  จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ นั้น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งสนับสนุนและพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากประธาน Mr. Derek Wong ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Toastmasters International เป็นผู้มอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 น. – 15.00 น.  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3