- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

       วันที่ 12 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 4 คน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางเพื่อไปฝึกประสบการณ์ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน และประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน นอกจากนั้นยังรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน ให้เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ณ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

       โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้การปรับตัว ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างระกว่างประเทศประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจนำไปสู่การริเริ่มดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต