- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตครั้งที่ 10

       วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ดร. ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา แก้วมุกดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3

       ที่ผ่านมากองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมยุวทูตมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานอยู่บ่อยครั้ง