- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน

มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NRRU Young Ambassadors
Empower NRRU students’ to develop language and leadership skills 🙂
   – รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 !
   – จัดอบรมวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัคร: http://iao.nrru.ac.th/?p=2611
หรือสอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-248495 **