- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียและมาเลเซีย

      กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ โดยนำนักศึกษาที่สมัครใจเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเทศ คือ 1. มหาวิทยาลัยปุตามาเลเซีย สหพันธ์รัฐมาเลเซีย เดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2561 จำนวน 6 คน และระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 คน และ 2. มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 คน

       สำหรับโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มารยาทสากลยังประเทศที่เดินทางไปศึกษา อันเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักศึกษาในชั้นปีเดียวกัน และส่งต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป