- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

     กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 !

จัดอบรมวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่ได้เป็นยุวทูต มรนม.มาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูต มรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้)

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. เป็นสมาชิก Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Club) 

     ** ง่ายๆ เพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Toastmasters Club เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ และทำ Speech ตามโปรเจคที่กำหนด (นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (วันที่ 24 ตุลาคม 2561 / 14 พฤศจิกายน 2561 และ 28 พฤศจิกายน 2561) ณ ห้องศุภลักษณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น.) **

เงื่อนไขเพิ่มเติมในวันยื่นใบสมัคร

     ให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เช่น การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมหาวิทยาลัย การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ การทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยให้ส่งเป็นหัวข้อโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน ลงในกระดาษขนาด A4

     “เพียงเท่านี้น้องๆ ก็มีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกต่างชาติผู้มาเยือน และยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกด้วย”

     ** สอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-248495 **

       QR Code Download ใบสมัคร