- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย การทำอาหารไทย การรำไทย การประดิษฐ์กระทง เข้าร่วม NRRU Toastmasters Club เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษ์ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนยังได้สอนภาษาอังกฤษและสอนการแสดงพื้นบ้านของประเทศบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วย