- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตรุ่นที่ 9

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3

       ที่ผ่านมากองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมยุวทูตมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยังมีส่วนช่วยที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานอยู่บ่อยครั้ง