- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวทูต รุ่นที่ 9

       เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีนักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 8 คอยช่วยเหลือกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ และในวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและสอบในสถานที่จริง ภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งนักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 9 นี้ได้รับการฝึกอบรมการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับชาวต่างชาติ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ อาจารย์พิศิษฐ์ พวงมะลิวัลย์ และนักศึกษายังได้รับการสอบการปฏิบัติงานจริงหลังเสร็จสิ้นการอบรม