- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประชุมเพื่อหารือและชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมหารือกับคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางการมอบหมายงานให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ

     ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ยังได้จัดประชุมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 คน เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติให้กับนักศึกษาทราบและเตรียมข้อมูลก่อนการเดินทาง ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษามีกำหนดจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 13 – 27 มกราคม 2561 จำนวน 4 คน และระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562 จำนวน 1 คน