- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งคณะเยาวชนเดินทางไปร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Social Peace Building Exchange ระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งความสนใจด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจของเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น โดยองค์กร Japan International Cooperation Center (JICE) และกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ (การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการ

       กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

       1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

       2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

       3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

       4. มีความรู้และความสนใจในด้านสังคมศาสตร์และการเสริมสร้างสันติภาพ

       โดยให้กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ interaffairs@nrru.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 16.30น. และนำเอกสารดังกล่าวมาส่งในวันสอบภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 2 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 089-630-4744

รายละเอียดของโครงการและใบสมัคร >> คลิกที่นี่ <<