- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก Liaison ในงานเทศกาล KIAC 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Liaison ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกมลชนก  รินทะ 16. นายกิตติ์ธเนศ ภัทรนิธิธนาพงศ์
2. นางสาวคณิตศรา  สิงห์เจริญ 17. นายกิตติพงษ์ แสนยางนอก
3. นางสาวจริยา  สันติวีระวงศ์ 18. นายดนุสรณ์ รักษ์กุศล
4. นางสาวชลธิชา  โชติฉิม 19. นายไทยคม กนกยุราพันธ์
5. นางสาวฐิดาภรณ์  ทองทิพย์ 20. นายธนกร บุญมา
6. นางสาวธรรยธร  กิตติวีรกุลชัย 21. นายผไท  จิตเบญจธรรม
7. นางสาวธนวันต์ ทองใหญ่ 22. นายพงศ์เทพ  หอมจันทร์เจือ
8. นางสาวพรชนก  ใหม่คามิ 23. นายพัทยา มณีรักษ์
9. นางสาววรรณภา พรหนองแสน 24. นายมารวย ลาภเจริญ
10. นางสาวศุภรัตน์  อุเทนสุต 25. นายศรัณย์ชัช  สุวรรณศักดิ์
11. นางสาวสมประสงค์ พึ่งโคกสูง 26. นายศักดิ์ครินทร์ สุวรรณ์
12. นางสาวสุนีย์ ใจบุญ 27. นายอุกฤษฏ์  พละมาตย์
13. นางสาวสุภัสรา สอนจ่าใส 28. นายอุเทน ช่างเกวียน
14. นายสิทธิศักดิ์ ชูกาล 29. นายโอฬาร  เชื่อมจันทึก
15. นายอิสระ  สิงหะรา

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว มาประชุมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม