- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูต ครั้งที่ 9

ระกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9

ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                                                           

1. นางสาวกมลชนก  รินทะ 17. นางสาวสุชาดา  กระลาม
2. นางสาวคณิตศรา  สิงห์เจริญ 18. นางสาวสุภัสรา สอนจ่าใส
3. นางสาวจันที โอ 19. นางสาวโสะพันไม  เจีย
4. นางสาวชลธิชา  โชติฉิม 20. นางสาวโสะวันนา เมย
5. นางสาวฐิดาภรณ์  ทองทิพย์ 21. นางสาวอาภัสรา  มิ่งขวัญ
6. นางสาวทิพย์ธันวา  บุตมาตร 22. นายเชษฐา  อัคฮาด
7. นางสาวธรรยธร  กิตติวีรกุลชัย 23. นายดนุสรณ์ รักษ์กุศล
8. นางสาวธัญสิริ  เจ็กแตงพะเนา 24. นายธีราวัชร์  สองทอง
9. นางสาวนาดียา  แซบากา 25. นายประยุทธ  ศรีสัตยา
10. นางสาวเบญญาภา สุขยิ่งทวี 26. นายผไท  จิตเบญจธรรม
11. นางสาวพรชนก  ใหม่คามิ 27. นายพงศ์เทพ  หอมจันทร์เจือ
12. นางสาวมานึก สาม 28. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
13. นางสาววาสินี  แยนา 29. นายอุกฤษฏ์  พละมาตย์
14. นางสาวศรินทร์  บาลศิริ 30. นายโอฬาร  เชื่อมจันทึก
15. นางสาวศุภรัตน์  อุเทนสุต 31. นาวิรุฬห์  สิงหวรวงศ์
16. นางสาวสุจิตรา  หนูนา    

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561