- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 13 มกราคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งนักศึกษามีกำหนดการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 13 – 27 มกราคม 2561 จำนวน 4 คน และระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562 จำนวน 1 คน