- Liaison, ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์ยุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาล่ามในเทศกาล KIAC 2018

       วันที่ 15 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (KIAC 2018) ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561