- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาฯ ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561

     กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการดูแลและการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ด้านการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาบุคลากรสู่สากล และด้านระบบสารสนเทศของกองวิเทศสัมพันธ์

     หลังจากนั้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ของกองวิเทศสัมพันธ์” และประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ ณ บ้านกลางดอย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     และในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการดูแลและการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ การดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นมีนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทำให้มีการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ให้หน่วยงานและบุคลากรได้รับการพัฒนา และมีความพร้อมเพื่อรองรับและผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความเป็นสากลมากขึ้น