- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9!

           

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 “NRRU Young Ambassadors 2018” จำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2561

– อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561

– ฝึกภาคปฏิบัติและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นยุวทูตนอกสถานที่ ในวันที่ 26 มกราคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ทุกชั้นปี และไม่ได้เป็นยุวทูตมรนม.มาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม.แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้)

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. เป็นสมาชิก Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Club) หรือ ได้ทำหน้าที่อย่างน้อย 3 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 10 มกราคม 2561

(หากนักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Club นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (13 ธันวาคม 2560 /27 ธันวาคม 2560 / 10 มกราคม 2561) ณ ห้องศุภลักษณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น.)

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและใบรับรองได้ที่ : goo.gl/nuWxE2
หรือสามารถสมัคร online ได้ที่ : https://goo.gl/QyXZRc

และส่งใบสมัครมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้วชั้น 2 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044–009-009 ต่อ 1548 หรือ 044-248-495

“มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

Empower NRRU students’ to develop language and leadership skills!