- งานประชุม

การประชุมหารือระหว่างราชภัฏโคราชและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร

     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมครูและโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร