- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558

 

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.2 เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.3 ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศที่จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (วันที่ 5-10 ธ.ค. 2556) และ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2558) มาก่อน
1.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
1.5 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ
1.6 สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง และค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น

2. การรับสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ให้นักศึกษาผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2. รูปถ่ายในชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
2.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับนักศึกษาผู้นั้น

3. การสอบคัดเลือก
3.1 วัน เวลา สถานที่ และทักษะที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องทำการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยเข้าสอบการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) เป็นรายบุคคลพร้อมกับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.2 วิธีการสอบคัดเลือก
3.2.1 การสอบกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) โดยใช้เวลา 5 – 7 นาที ในหัวข้อ “Similarities and Differences of culture and ways of life between people of Thailand and Cambodia” โดยให้นักศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวกัมพูชา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3.2.2 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ต่อจากการสอบกล่าวสุนทรพจน์รายบุคคลทันที

4. เกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการสอบคัดเลือก
การประเมินผลการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
4.1 ประเมินจากการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) 50 คะแนน ดังนี้
4.1.1 ทักษะภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
พิจารณาจาก – ความถูกต้องของภาษา (Accuracy)
– ความคล่องในการใช้ภาษา (Fluency)
– ความสามารถในการสื่อความหมาย
4.1.2 การเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) 10 คะแนน
พิจารณาจาก การแบ่งส่วนการนำเสนออย่างชัดเจนเป็นส่วนนำ (Introduction) ส่วนเนื้อหา (Body) และส่วนสรุป (Conclusion)
4.1.3 เนื้อหาสาระ (Content) 10 คะแนน
พิจารณาจาก มีเนื้อหาหลัก (Main Idea) ที่ตรงกับหัวข้อที่กำหนดให้และมีข้อมูลสนับสนุน (Supporting details) พร้อมตัวอย่างประกอบ (Examples) อย่างเพียงพอ
4.1.4. ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) 10 คะแนน
พิจารณาจาก การบริหารเวลาการกล่าวสุนทรพจน์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่อ่านบทพูด (Script) และมีการใช้ท่าทางประกอบอย่างเหมาะสม
4.2 ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) 50 คะแนน ดังนี้
4.2.1 ทักษะภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
พิจารณาจาก – ความสามารถในการสื่อความหมาย
– ความถูกต้องของภาษา (Accuracy)
– ความคล่องในการใช้ภาษา (Fluency)
4.2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย 10 คะแนน
4.2.3 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10 คะแนน
4.3.4 ทัศนคติและแนวคิด 10 คะแนน

5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทาง Facebook page ของ International Affairs Office, NRRU

6. การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
นักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด ก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามที่กองวิเทศสัมพันธ์กำหนดไม่น้อยกว่า 80%
ประเภทของกิจกรรมเป็น กิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
กิจกรรมเตรียมความพร้อม กำหนดเวลาและวันที่
1. เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Toastmasters Club วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
2. ฝึกซ้อมการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเตรียมความพร้อมกิจกรรมสอนภาษาไทยให้นักศึกษากัมพูชา 2 – 12 พฤศจิกายน 2558
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณากัมพูชา ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักศึกษายุวทูตและนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย และยินดีที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้มอบหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้รับทุน

***กำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว หรือ โทร. 044 – 009009 ต่อ 1548 ในวันและเวลาราชการ