- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม .และ RUPP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน2015 ประกาศทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน2015