- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

NACC Youth Ambassadors 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558

และจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก วันที่ 21 เมษายน 2558
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการศึกษา ดูงานด้านการป้องกันการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย โทร 02-281- 0169, 02-280-0141, 08 7-558-8080 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th
“ลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบผมได้แล้ววันนี้นะครับ^^”
****คุณสมบัติ****
1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
2.ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยุ่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
(ยกเว้นหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ปี และ ผู้สมัครต้องไม่เรียนชั้นปีสุดท้าย เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือสายวิทสุขภาพทั้งหมด)
4.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป
5.เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม อยู่ในระดับดี
6.มีผลงานด้านการรณรงค์ป้องกันการทุจริต หรือ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
7.สามารถเป็นตัวแทนของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.drop4shared.com/27fc48c7
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pages/NACC-Youth-Ambassadors/289895384539457?fref=ts