- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (UUM)

1509152_798087913591438_3407252341597819099_n 10943784_798088000258096_2717602419176749176_n 10393657_798088073591422_8947595053373376263_n

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia หรือ UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีกำหนดการดังนี้

8.30 – 9.30 น. ต้อนรับและกิจกรรมเยี่ยมชมสำนักศิลปวัฒนธรรม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย ผศ.สมชาย สังข์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา10.30 ถึง 14.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน นำโดย รศ.ดร. ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา

เวลา14.00 น. คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซียเดินทางไปทางศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า