- Scholarships Aboard

ทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4 Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก และเป็นทุนเต็มจำนวน ภายใต้โครงการEXPERTS4Asia
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.expertsasia.eu/index.asp ทั้งนี้ จะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

ผู้ที่ดำเนินการสมัครแล้วเสร็จจัดพิมพ์เอกสารโดยในเอกสารจะระบุUnique Number ของผู้สมัคร เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครในนามประเทศไทยต่อไป