- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการ ศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษา และฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More