- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษา และฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557 โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มรนม. สัปดาห์ที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง และสัปดาห์ที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา