- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557