- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัคร Liaison ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษาและฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557 โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มรนม. สัปดาห์ที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง (พักค้างคืนที่หมู่บ้าน) และสัปดาห์ที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมานักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครใบสมัครLiaison2557

และยื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2

ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุชาดา  (คุณหงษ์) โทร 086-4517340