- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการ ศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้