- Scholarships Aboard

ทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน EXPERTS4 Asia 2nd และ EXPEXTS SUSTIAN ระดับปริญญาเอก และเป็นทุนเต็มจำนวน ภายใต้โครงการEXPERTS4Asia

- งานประชุม

Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับข้อเสนอเพื่อเป็นหนึ่งในผู้จัดร่วม (Co-organizer) การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2557…

Read More

- งานประชุม

The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT2014)

ในวันที่ 12 – 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา อังกฤษจากนานาประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International…

Read More

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ…

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน ประจำปีพ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว โดยพิธีมอบนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของ Yuxi Normal University โดยการเดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ อาจารย์ศศศิริ ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5…

Read More

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัคร Liaison ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษาและฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการ ศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษา และฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557  

- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์…

Read More

ปิดโหมดสีเทา