- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 เมษายน 2561 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) ♥ ยุวทูตที่สนใจเข้าร่วม สมัครออนไลน์ได้ที่ ♥

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนแสดงความขอบคุณก่อนเดินทางกลับ

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับ

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษานำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 4…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนสอนภาษาอังกฤษและการเต้นรำบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

     วันที่ 25, 27 กันยายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ และวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้สอนการเต้นรำของประเทศบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศบรูไนให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของต่างประเทศโดยตรง โดยบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนแลกเปลี่ยนการเรียนภาษากับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องสาธิต 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาล่ามแปลภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 คน…

Read More