- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 14 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย การทำอาหารไทย การรำไทย…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ Global Project Learning (gPBL 2018)

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะถูกส่งรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกไปไต้หวัน เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี

       วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ National Pingtung…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน (UBD)

       วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน –…

Read More