- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา และร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกจำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 และมีโอกาสร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วัน…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 2 ปี ตามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง Yuxi Normal University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม

นักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวนภสร วงษ์ศิริสุพรชัย 2.…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัคร Liaison ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษาและฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More