- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2015

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน ระหว่าง วันที่ 19 -24 กรกฎาคม 2558 1 นางสาว สุพัตตา ก้อนครบุรี 2 นางสาว สุภาภรณ์…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4

ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์  ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมดังกล่าว และมีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายสอนที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด   รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน   ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง…

Read More

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ…

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน ประจำปีพ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว โดยพิธีมอบนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More