- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน Korat International Art and Culture Festival 2018

  กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 20…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9!

            กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 “NRRU Young Ambassadors 2018” จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison)

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison) ปฏิบัติหน้าที่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International Art and Culture Festival 2015) จำนวน 16 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประชุม

คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

กระทรวง การต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทน ไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 22 ตุลาคม 2557 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อายุ 18 – 25 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี…

Read More