- Uncategorized, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นและเวียดนาม

       วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จำนวน 2 คน จาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม จำนวน 5 คน จาก University of Foreign Languages and International Studies (HUFLIS) พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเริ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมไทยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
       หลังจากนั้น ได้ร่วมกิจกรรม Campus Tour เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเมืองโคราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม