- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา เข้าศึกษารั้วเขียว-เหลือง

       วันที่ 15 มิถุนายน 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา จำนวน 2 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น เมื่อระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 13 มิถุนายน 2567 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งนักเรียนทุนฯ จะมาศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 ปี