- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เพื่อฝึกการสอน

       วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม จาก University of Foreign Languages and International Studies (HUFLIS) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting ซึ่งได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียด ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก HUFLIS เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Practicum Program) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนักศึกษาจาก HUFLIS จะเดินทางมาเพื่อดำเนินกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 5 คน