- ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

       มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.8 ขึ้นไป
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (GPA) 3.0 ขึ้นไป
4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
5. ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ชั้นปี 1 โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
6. นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการอื่น

**ดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
– https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/
– https://drive.google.com/drive/folders/1kUu6Hb18cCe-Y2yD_jFicDgckFCEU-lI