- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ รับการตรวจประเมิน 5 ส. จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร

      วันที่ 26 เมษายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมิน 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ตามนโยบายในการจัดทำ 5 ส. ของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน