- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนราชภัฏโคราช เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแล้ว

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ ได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี ณ Universiti Putra…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาจีน ราชภัฏโคราช

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มาให้นักศึกษาสัญชาติจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) ที่พำนักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา