- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 26 มีนาคม 2563 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่งนางสาวไอกะ ซิโอซาวะ (กะทิ) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural นางสาวไอกะ เดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยได้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยในภาคเรียนที่ 1 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในภาคเรียนที่ 2

       การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural มีเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1-2 คน ซึ่งการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย