- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งนางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     การดำเนินโครงการดังกล่าวได้จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และให้บุคลากรสายวิชาการจัดการเรียนการสอนสำหรับชาวต่างชาติ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถสื่อสารและให้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรให้การอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งจะดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2562