- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ส่งบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสอน สำหรับบุคลากร สายวิชาการ และ General English (สายสนับสนุน) ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

     – บุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์  >>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<<  (หากไม่สามารถทำใน PC ได้ให้ทำแบบทดสอบผ่านมือถือ)

     – กรอกข้อมูลส่วนตัวและคะแนนที่ได้รับ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562  >>กรอกข้อมูลคลิกที่นี่<<

     กองวิเทศสัมพันธ์จะพิจารณาจัดกลุ่มตามระดับความสามารถทางภาษา โดยแบ่งห้องอบรม คือ สายวิชาการ 2 ห้อง และสายสนับสนุน 2 ห้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 หมายเลขภายใน 1547