- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาชาวจีน สู่รั้วมหาวิทยาลัย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติในการต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจำนวน 36 คน และอาจารย์จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ชี้แจงกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ภายหลังจากที่รับฟังกำหนดการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองวิเทศสัมพันธ์จึงให้นักศึกษาชาวจีนดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้รายงานตัว

       ทั้งนี้ นักศึกษาชาวจีนจาก YXNU จะศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562